ജൂലൈ 04, 2015

സത്വചിന്ത.

ലാലു‬ രാധാലയം 

എന്‍റെ പുലരിയില്‍
നിന്‍റെ പ്രതീക്ഷയില്‍
കാലമേ ഞാനെത്രദൂരം നടന്നു ...

ശോകമാണെങ്കിലും മോഹമേ-
നീയെന്തിനായ് ബാക്കിയാകുന്നു.

തുഷാരമേഘങ്ങളേ മെല്ലെതലോടും,
പൊന്‍കിരണങ്ങളെ മാപ്പ് ...

മണ്ണില്‍ ഇരുട്ടിന്‍റെ ഭാണ്ഡങ്ങള്‍-
പേറുന്ന മനുഷ്യന് വെളിച്ചമേഭയം

അറിവിന്‍റെ ശിഖരങ്ങള്‍ ശൂന്യമാക്കാന്‍
ചിലര്‍ കപട്യതന്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു ..

ചിറകരിഞ്ഞ് , സ്വയമുരുകി പലര്‍
സമാധിയായ് പരിണമിക്കുന്നു ..

ഇവിടെ ചാരങ്ങളില്‍ നിന്നെകനായ്
ജനിക്കുന്ന ഫീനക്സ് പക്ഷികള്‍ വേണം.

വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയില്‍ പുതുനാമ്പുകള്‍ക്ക്
നീ പൊന്‍കിരണങ്ങള്‍ നല്‍കിടേണം ...


ലാല്‍ കടയ്ക്കല്‍ 

Related Posts

സത്വചിന്ത.
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.