നവംബർ 25, 2014

അപൂര്‍ണ്ണം.ഒന്നും പൂര്‍ണ്ണമാകുന്നില്ല.നമ്മള്‍-
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തില്‍ എത്തുമ്പോള്‍, 
പൂര്‍ണ്ണതയായെന്നു തോന്നുന്നതാണ്.

ഞാനും,നീയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും.
പൂര്‍ണ്ണതയിലും അപൂര്‍ണ്ണമായ് തുടരുന്നു.
പരിപൂര്‍ണ്ണതയുടെ വെമ്പലായ് ... 
ആത്മസംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ വിദുമ്പലായ്.

പ്രിയ സഹയാത്രികെ... 
ഞാനറിയുന്നു  നീവരില്ലരിക്കലും.
ഏകാന്തതയുടെ അന്ധകാരത്തില്‍,
ഓര്‍മ്മയുടെ അഗ്നിവെളിച്ചത്തില്‍,
ജീവിതത്തിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണതയിലേയ്ക്ക്,
ദൂരമേറെയുണ്ട് ഇനിയും ...

പക്ഷെ..
നീയലക്ഷ്യമായ്, 
വലിച്ചെറിഞ്ഞതൊരു വിശ്വാസമാണ്. 
നീയന്ത്യത്തില്‍ കടന്നുപോകുന്നതും.
ഞാനനുഭവിക്കുന്നതുമായ അപൂര്‍ണ്ണത...

ലാല്‍സ്..

Related Posts

അപൂര്‍ണ്ണം.
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.