ഏപ്രിൽ 13, 2014

വിഷു ആശംസകൾ


സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഈ ആഴക്കടലിൽ വീശിയെറിഞ്ഞ വലയിൽ കുരുങ്ങിയ മിത്രങ്ങളെ നമ്മളെ പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങളും ആശയങ്ങളും മാത്രം ...
"പരിചതത്വത്തിൻ അപരിചതത്വം"
ഹൃദ്യമായ് സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഏവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹം കൈനീട്ടം ...


...വിഷുആശംസകൾ ..

Related Posts

വിഷു ആശംസകൾ
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.