നവംബർ 09, 2011

സഖീ ...
ഖീ ...

നിന്‍ മിഴികളില്‍ നിന്നഅടര്‍ന്ന മുത്തുകള്‍ ,
എന്‍ 
പ്രണയ പുഷ്പ്പങ്ങള്‍ ആണെന്ന് ,
നീ എന്തെ ... അറിഞ്ഞില്ല .. . . . . . . . . . .
അതില്‍ ചിതറിയ എന്‍ സ്വപ്നവും ...
ഹൃദയവും ,പ്രണയവും ഉണ്ടായിരുന്നു ...

ലാലു കടയ്ക്കല്‍ ..

Related Posts

സഖീ ...
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

1 comments:

Tulis comments
avatar
അജ്ഞാതന്‍
2011, നവംബർ 13 7:31 PM

Nothing can stop emotions
that run down the sides of your face
Wish i could change this moment to
another time and place

Nothing you say can move me
I've chosen the road that I'm on
I have to join the fight for freedom
until the war is won

We will keep the faith between us
if we only try
We will keep the truth inside us
love will never lie

Someone will always hear you
Care about you when you cry
But no one can hear my heart is breaking
as I say goodbye

We will keep the faith between us
if we only try
We will keep the truth inside us
love will never lie

I think this song is enough for that quote.

Reply