സെപ്റ്റംബർ 28, 2017

വിടരാത്ത സ്വപ്‌നങ്ങള്‍

പുലരുവോളം പൂത്ത സ്വപ്നമേ നീയും,
പുലർന്നപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയതെന്തേ.

പൂർണ്ണമായൊരു പൂവ് കൊഴിയുന്നപോലെ,
പൂർണ്ണേന്തു നിലാവിൽ തിളങ്ങുന്നപോലെ,
പൂക്കാലത്ത്‌ ചിരിക്കുന്ന ശലഭങ്ങൽ പോലെ
പൂപാടത്ത് ചിലയ്ക്കുന്ന തത്തകൾ പോലെ.

പുലരുവോളം പൂത്ത സ്വപ്നമേ നീയും,
പുലർന്നപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയതെന്തേ.

ഉദയാസ്തമയങ്ങൾക്കെത്ര ദൂരമുണ്ട്.
ഉദരവും അധരവും തമ്മിലെത്രകലമുണ്ട്.
ഉടയാടകൾ കൊണ്ടളർന്നവർ ഉലകത്തിൽ
ഉടമസ്ഥരാണെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ട്.

പുലരുവോളം പൂത്ത സ്വപ്നമേ നീയും,
പുലർന്നപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയതെന്തേ.

ഇവിടെന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ മരിച്ചുപോകും.
ഇവിടെന്റെ ജീവനും കൊഴിഞ്ഞുപോകും.
ഇവിടത്തെ ഉടമസ്ഥനല്ല ഞാനന്നുമിന്നും.
ഇവിടെ ഞാൻ വെറുമൊരു സഞ്ചാരിമാത്രം.

പുലരുവോളം പൂത്ത സ്വപ്നമേ നീയും,
പുലർന്നപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയതെന്തേ.ലാലു. രാധാലയം
www.facebook.com/loveapril15


Related Posts

വിടരാത്ത സ്വപ്‌നങ്ങള്‍
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.