മേയ് 23, 2017

ഇന്നുനാമെവിടെ

വായിക്കും മുമ്പേ ഇത്രകൂടി.

ഇതൊരു ചക്രക്രമത്തിൽ എഴുതിയ കവിതയാണ്. തീരുന്നിടത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പോലെ.

സമകാലിക വാക്താരികൾ വിഷയമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ആണ്.

ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മുക്ക് എത്രകാലം ഓടിയൊളിക്കാൻ സാധ്യമാണ്. ഓടിയൊളിച്ചാലും നമ്മെത്തേടി അവരെത്തും.

അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് വാക്കുകളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ

കവിത. 

ഇന്നുനാമെവിടെ.

Related Posts

ഇന്നുനാമെവിടെ
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.