നവംബർ 23, 2011

ഇങ്ങനേയും ഓര്‍ക്കാം ..നീ ഓടിയാലും ഞാന്‍ നടന്നാലും .
ഒടുവുലാ സദനത്തില്‍ ഒത്തുകൂടും .
ആദ്യം ആരായാലും കാക്കുക ..
ഒരു കാതമാകലെയായുണ്ടാകും .

അണുകിട പ്രകാശ പ്രഭയാല്‍ .
ആശകള്‍ക്ക് തണലേകുക നീ  .
ആശപോല്‍ ജീവിതം നോകിനില്ക്കും.
ലക്‌ഷ്യം ഒരുവാര മുന്നിലുണ്ടാകാം -
കലോന്നനക്കാതെ മിഴിച്ചുനില്ക്കും .

ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സയത്തമാക്കുമ്പോള്‍ .
ഹൃദയങ്ങള്‍ പിടയാതെ കാക്കുക .
നിര്‍ലോഭം ആസ്തികള്‍ കൂടുമ്പോള്‍ .
ശാപങ്ങള്‍ പെറാതെ നോക്കുക .
നിര്‍ദ്ദയ ഹൃദയത്തിന്‍ ശാപം ..
പലജന്മങ്ങള്‍ പേറി നടക്കും .
ദാനന്ന്‌ ഉപജീവനം ആക്കിയാലും ,
കുറ്റബോധത്തിന്‍ അടിമയാല്‍ .
രാത്രികള്‍ പകലാക്കി വാഴാം ..

ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുവാന്‍ അരനിമിഷം ,
ഒരു ശരിയെങ്കിലും ചെയ്യുവാന്‍ പലജന്മം .

അതിലെങ്കിലും മനുഷ്യന്‍ ഉണ്ടാകുമോ ?

ലാലു കടയ്ക്കല്‍ .

Related Posts

ഇങ്ങനേയും ഓര്‍ക്കാം ..
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

2 comments

Tulis comments
avatar
അജ്ഞാതന്‍
2011, നവംബർ 24 12:09 PM

ഒരുപാടു ശെരിയുടെ ഇടയില്‍ ഒരു തെറ്റ് ചെയുകില്‍ ..
അത് മാത്രം ഒര്മികുന മര്തിയ ലോകത്തില്‍
ഇനിയും ഒരു ജന്മം എനിക്ക് നലകല്ലേ എന്ന്
ഒരു മാത്രാ ഈശോരനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ട്...

നമികുന്നു നിന്‍ പദ വിന്യാസത്തില്‍ ..
ഒരികല്‍ കുടി ...

Reply
avatar
2011, നവംബർ 25 9:09 PM

ഒരു കാതമാകലെയായുണ്ടാകും ....

Reply