സെപ്റ്റംബർ 23, 2011

*** ഇനി ഉറങ്ങാം ***ല്‍പ്പം ചികഞ്ഞപ്പോള്‍ അസ്ഥി കിട്ടി .
ഇനിയും ചികഞ്ഞാല്‍ മുഖം വരുമോ .
ആ മുഖത്തില്‍ മാംസം വരുമോ .
അതില്‍ അവളുടെ ഗന്ധം വരുമോ .
ആ ശരീരത്തില്‍ ജീവന്‍ വരുമോ .
ആ ജീവനില്‍ എന്‍ ഹൃദയും കാണുമോ ?

എത്ര കാലമായി ഹൃദയമില്ലാതെ

ഈ തെരുവുകള്‍ അലഞ്ഞു മടുത്തു
അഴുകിയ തെരുവിന്റ്റ് മുഴുത്ത ഗന്ധം
അവളുടെ സുഗന്ധത്താല്‍ അറിഞ്ഞതില്ല ,
ഇനിയുമി യാത്ര ആര്‍ക്കുവേണ്ടി ,

സ്നേഹമില്ലത്തവരുടെ ക്രുരലോകം .
പ്രാണനില്ലത്ത ഈ നഗരവാസം ,
ശോകം ചിരിക്കും ,
വാര്‍ധക്യം വിതുമ്പും .
പിടയ്ക്കുന്ന ബാല്യം, ലഹരിയാം കൌമാരവും,
കിതക്കുന്ന ജനവും , ചിരിക്കുന്ന അധികാരവും ,
മടുത്തു ഈ ജന്മം , ഞാനും വരാം ...
ഇനി ഉറങ്ങാം
ഈ അസ്ഥികള്‍ക്കും നിന്റ സ്നേഹമുണ്ട് ,
സുഗന്ധമുണ്ട് , എന്റ ഹൃദയമുണ്ട് . ഇനി ഉറങ്ങാം ...

ലാലു .കടയ്ക്കല്‍ .

Related Posts

*** ഇനി ഉറങ്ങാം ***
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

1 comments:

Tulis comments
avatar
അജ്ഞാതന്‍
2011, നവംബർ 15 6:53 PM

For this lovely lyrics..my favourite song is dedicated..Hello, is it me you're looking for?I've been alone with you inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips a thousand times
I sometimes see you pass outside my door
Hello, is it me you're looking for?

I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You're all I've ever wanted, (and) my arms are open wide
'Cause you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much, I love you ...

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello, I've just got to let you know

'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying, I love you ...

Hello, is it me you're looking for?
'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying ... I love you

Reply