മേയ് 12, 2017

വികടചിന്തകള്‍ആദ്യവായനയില്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ മാത്രമാകും,
പുനര്‍വായനയില്‍ ആത്മാവിലേയ്ക്ക് ചെല്ലാം.
ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അര്‍ത്ഥവും ആഴവുമറിയാം. അതിനിടയില്‍ എവിടെയോ നമ്മളെ തിരിച്ചരിയുകയുമാകാം.

Related Posts

വികടചിന്തകള്‍
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.