ഏപ്രിൽ 22, 2017

നമ്മള്‍നമ്മള്‍
പറ്റിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന സത്യം,
നമ്മള്‍
തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്‍പ്പിന്നെ,
സത്യത്തില്‍,
പറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്-
അവരാണ്.

ലാലു. രാധാലയം.

എഴുത്തുശാലകള്‍.
www.parasparam-lal.blogspot.com.
www.facebook.com/loveapril15

Related Posts

നമ്മള്‍
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.