ഏപ്രിൽ 16, 2017

ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ


ശാന്തിയുടെയും, സമാദാനത്തിന്‍റെയും സന്ദേശവുമായ് മറ്റൊരു ഈസ്റ്റർ കൂടി സമാഗമമായ്.
ലില്ലിപ്പൂക്കൾ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ഈ ശുഭനാളിൽ 
ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ. 

Related Posts

ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.